• Våleveien 25, 3083 Holmestrand
  • Åpent i dag 06:30 - 17:00
  • 33064080
Lukk
Produkter

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for salg og levering av produkter fra Byggtorget Mg Holding AS (org. nr. 916 738 498) eller en av Byggtorgets utvalgte forhandlere (heretter samlet omtalt som «Byggtorget») til forbrukere (heretter «Kunden») i Norge. Der begrepet «Byggtorget-forhandleren» fremgår siktes det til den konkrete forhandler oppført som leverandør på Kundens ordrebekreftelse.

Sammen med vilkår for elektronisk handel på byggtorget.no, bestillingen, og ordrebekreftelsen, utgjør disse vilkårene hele avtalegrunnlaget mellom Byggtorget og Kunden. Avvik fra disse betingelser skal ikke gjelde med mindre det er skriftlig avtalt. Når betingelsene i disse betingelser taler om «skriftlighet» eller «skriftlig», innbefatter det dokumenter undertegnet av begge parter, eller et bekreftet brev, faks, e-post eller andre kommunikasjonsformer avtalt mellom partene.


1. Bestilling

1.1. Kundens bestilling får bindende virkning når bestillingen er registrert hos Byggtorget, herunder mottatt på vår server (datamaskin).

1.2. Etter at avtale om kjøp er inngått utsteder Byggtorget en ordrebekreftelse. Når Kunden mottar ordrebekreftelsen skal han umiddelbart kontrollere at denne er korrekt. Dersom ordrebekreftelsen ikke er i samsvar med bestillingen skal Kunden varsle Byggtorget. Dersom skriftlig innsigelse ikke fremsettes umiddelbart har Kunden akseptert ordrebekreftelsen.


2. Priser

2.1. Ordredagens pris gjelder, med mindre Kunden overtar varene i henhold til avtalt leveringstid med prisbestemmelser som følger av spesifikt tilbud.

2.2. Prisen inkluderer merverdiavgift.


3. Produktinformasjon

3.1. Informasjon i markedsføringsmateriell, prislister, nettsiden, samt annen produktinformasjon er bindende kun i den utstrekning avtalen mellom Partene uttrykkelig viser til spesifikke deler av slik informasjon i definert materiell/lister.


4. Betaling

4.1. Betaling skjer på byggtorget.no eller som beskrevet i pkt. 4.3. Byggtorget kan utsette effektuering av betalingen med opptil to måneder dersom varer i bestillingen ikke er lagerført.

4.2. Kunden har ikke rett å videreselge varen før den er betalt.

4.3. Ved bruk av Byggtorget Byggekonto i Santander Consumer Bank vil Kunden kunne foreta kjøp på nettbutikken, samt gi Byggtorget-forhandleren fullmakt til å belaste Kundens konto ved utlevering av varer. Slik fullmakt kan gis ved å ringe vedkommende forhandler. For ytterligere informasjon og vilkår om Byggtorget Byggekonto vises det til egne vilkår.


5. Levering

5.1. Dersom varen er tilgjengelig fra eget lager skal Byggtorget levere varen innen den anviste leveringstiden, enten ved hjemlevering til Kunden eller ved utlevering hos en Byggtorget-forhandler.

5.2. For varer som ikke befinner seg på lager er den angitte leveringstiden veiledende.

5.3. Dersom det er avtalt et spesifikt leveringssted utenfor en Byggtorget-forhandler, anses varen som levert dersom den er lastet av Byggtorgets kjøretøy og plassert på bakkeplan på det sted som Kunden anviser eller det er inngått avtale om, eller som fremgår av ordrebekreftelsen.

5.4. Dersom Kunden har bestilt varen for utlevering hos en Byggtorget-forhandler skal varen hentes hos den Byggtorget-forhandler som er angitt i ordrebekreftelsen og på det tidspunkt som Byggtorget har gitt eller gir Kunden melding om. Levering anses for å ha funnet sted, og risikoen for å ha gått over på Kunden, på det tidspunkt Byggtorget har gitt melding til Kunden om at varen er klargjort for levering.

5.5. Dersom varen ikke hentes av Kunden hos Byggtorget-forhandleren til avtalt eller angitt tid, anses varen å være levert til Kunden når varen er klargjort for levering til Kunden eller Kundens fraktfører. Byggtorget er uten ansvar for skader på varen eller skader som varen måtte forårsake etter at varen er overlevert til Kunden eller Kundens fraktfører, herunder skader i forbindelse med Kundens lasting av varen.

5.6. Finner Byggtorget at de ikke vil være i stand til å levere varene til avtalt tid, eller om forsinkelse fra Byggtorgets side er sannsynlig, skal de uten ugrunnet opphold underrette Kunden om forholdene med skriftlig begrunnelse, og hvis mulig, det tidspunkt Byggtorget vil være i stand til å foreta levering.

5.7. Det tas forbehold om en rimelig forlengelse av leveringstiden dersom leveringen vanskeliggjøres grunnet forhold på Kundens side.

5.8. Finner Kunden at han ikke vil være i stand til å motta levering av varene til avtalt tid, eller om forsinkelse fra hans side er sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold underrette Byggtorget om forholdene med skriftlig begrunnelse, og hvis mulig, det tidspunkt han vil være i stand til å motta levering.

5.9. Byggtorget skal ved Kundens forsinkelse besørge lagring av varene for Kundens regning og risiko. Hvis Kundens krever det skal Byggtorget forsikre varene for Kundens regning.

5.10. Dersom kjøperen unnlater å ta imot levering til avtalt tid, bortfaller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen som om varene hadde blitt levert på det opprinnelig avtale leveringstidspunktet.

5.11. Dersom Kundens unnlatelse av å i rett tid motta varene eller partiet og foreta betaling er av vesentlig betydning kan Byggtorget kansellere bestillingen og heve avtalen.

5.12. Dersom Kunden ikke aksepterer levering innen rimelig tid etter opprinnelig avtalt leveringsdato, kan Byggtorget med skriftlig varsel til Kunden, heve avtalen for de varer som er klare for levering men som ennå ikke er levert grunnet forhold på Kundens side. Byggtorget skal da ha krav på erstatning for det tap han har lidt på grunn av Kundens mislighold, så som eksempelvis omkostninger for lagring og mislykkede leveringsforsøk.

6. Personvern

6.1. Ved å bruke tjenester på byggtorget.no og tilhørende sider samtykker Kunden til at Byggtorget behandler ikke-sensitive personopplysninger om Kunden.

6.2. Byggtorget er behandlingsansvarlig etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 2 første ledd nr. 4.

6.3. Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

6.4. Med personopplysninger menes ordrespesifikke opplysninger, herunder personnavn, e-post, telefonnummer, adresse, samt betalings- og ordrehistorikk. Opplysningene samles inn av Byggtorget selv, eller av noen av Byggtorgets samarbeidspartnere.

6.5. Dine personopplysninger lagres i Norge eller innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

6.6. Byggtorget benytter seg av ikke-sensitive personopplysninger og informasjonskapsler for å optimalisere løsninger for Kunden, evaluere og forbedre tjenester, oppdatere informasjon, samt administrere kundeforholdet. Byggtorget lagrer ikke informasjon om betalingskort.

6.7. Ved å bruke tjenester på byggtorget.no og tilhørende sider gir Kunden samtykke til at det kan installeres informasjonskapsler i Kundens nettleser.

6.8. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres av nettleseren på Kundens datamaskin, og benyttes på de fleste nettsider. Informasjonskapsler muliggjør lagring av Kundens handlinger og preferanser over tid, og bidrar til at kommunikasjonen mellom Kunden og nettsiden blir raskere og enklere. Med informasjonskapsler vil Kunden eksempelvis kunne beholde innholdet i sin handlekurv til et senere tilfelle, og at navn og annen ikke-sensitiv informasjon lagres for ferdigutfyllelse.

6.9. Kunden kan være trygg på at personopplysninger ikke misbrukes av Byggtorget som behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. Alle personlige opplysninger blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet i henhold til personopplysningsloven av 14., april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter.

6.10. Kortbetaling foregår i samarbeid med kjente leverandører med gode rutiner for kryptering og sikkerhet. Kunden anbefales å bruke et SSL-sertifikat på betalingsløsningen sin for å sørge for at alle data blir sendt over en kryptert forbindelse.

6.11. Kunden kan når som helst kreve å få utlevert de personopplysninger Byggtorget og dets samarbeidspartnere behandler, samt få de endret eller slettet. Kunden kan reservere seg mot bruken av informasjonskapsler, og kan når som helst trekke tilbake samtykket til at Byggtorget benytter informasjonskapsler.

6.12. Byggtorget kontaktes ved e-post eller brev i forbindelse med forespørsler og krav om endring eller retting av personopplysninger, se pkt. 10.


7. Angrerett

7.1. Som forbruker har Kunden 14 kalenderdagers ubetinget angrerett i medhold av angrerettloven § 21.

7.2 Fristen regnes fra dagen etter at Kunden eller annen tredjemann enn transportøren som Kunden har utpekt, mottar ordren.

7.3. Dersom ordren består av flere partier eller deler regnes fristen fra dagen etter at Kunden eller annen tredjemann enn transportøren som Kunden har utpekt, har mottatt det siste partiet eller den siste delen.

7.4. Dersom det er avtalt regelmessig levering regnes fristen fra dagen etter at Kunden eller annen tredjemann enn transportøren som Kunden har utpekt, mottok den første forsendelsen.

7.5. Innen utløpet av fristen må Kunden gi melding til Byggtorget-forhandleren om utøvelsen av angreretten. Melding kan gis selvstendig ved e-post, telefaks, brev, eller ved innsendelse av standardisert skjema. Ved bruk melding gjennom e-post vil Kunden motta et svar om bekreftet mottak av meldingen. Kunden trenger ikke å redegjøre for bruken av angreretten.

7.6. Byggtorget-forhandlerens kontaktinformasjon for oversendelse av melding fremkommer av ordrebekreftelsen.

7.7. Dersom Kunden har hentet varene hos en Byggtorget-forhandler må varene returneres til Byggtorget-forhandleren for Kundens regning og uten ugrunnet opphold. Forsendelsen må være pakket forsvarlig for å unngå skader. Tilbakebetaling vil ikke foretas før varene er mottatt, eller Kunden har fremlagt dokumentasjon på at varene er sendt.

7.8. Dersom Kunden har bestilt hjemlevering vil Byggtorget hente varene for egen regning. Kunden må gi beskjed til Byggtorget-forhandleren med angivelse av tidspunkt for avhenting av forsendelsen sammen med utøvelsen av angreretten. Dersom Byggtorget-forhandleren ikke har anledning til å hente varene på tidspunktet angitt av Kunden, skal Byggtorget-forhandleren og Kunden bli enige om et annet tidspunkt.

7.9. Angreretten vil ikke gå tapt dersom Kunden åpner forsendelsen, så lenge varen kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde. Angreretten gjelder kun ved retur av hele bestillingen, også hvor levering er skjedd i flere partier eller deler. Varen vil ikke anses «levert i tilnærmet samme stand og mengde» dersom produktet er tatt i bruk, påført riper, slitasje eller andre synlige skader, dersom originalemballasjen er ødelagt eller fjernet, eller eventuell beskyttelsesfilm er fjernet.

7.10. Tilbakebetaling vil ikke foretas før varene er mottatt, eller Kunden har fremlagt dokumentasjon på at varene er sendt, eller det tidligste av disse tidspunkter. Ved mottakelse av forsendelsen eller fremlagt dokumentasjon på oversendelse, er Byggtorget forpliktet til å tilbakebetale ordresummen innen fjorten dager regnet fra mottakelse av forsendelsen eller henteseddel. Tilbakebetalingen blir gjennomført med samme betalingsmiddel som Kunden brukte ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre Kunden uttrykkelig har avtalt noe annet. I alle tilfeller vil det ikke tilkomme Kunden gebyrer som følge av tilbakebetalingen.


8. Reklamasjon

8.1. Kunden plikter å inspisere varene ved levering slik god skikk krever. Synlige feil og mangler skal reklameres skriftlig, umiddelbart etter levering. Andre reklamasjonskrav må være sendt skriftlig til Byggtorget uten ugrunnet opphold, dog senest innen 2 uker, etter at feilen har vist seg. Dersom det finnes grunn til å tro at feilen kan medføre risiko for skade skal reklamasjon foretas umiddelbart. Alle reklamasjoner skal inneholde en beskrivelse av feilen.

8.2. Alle reklamasjoner skal være sendt per e-post eller brev til den aktuelle Byggtorget-forhandleren. Byggtorget-forhandlerens kontaktinformasjon fremgår av ordrebekreftelsen.

8.3. Ved feil og mangler Byggtorget hefter for, har Byggtorget rett til å velge mellom retting eller omlevering.

8.4. For det tilfelle at avhjelp etter 8.3 ikke lar seg gjennomføre, kan Kunden kreve prisavslag tilsvarende mangelens funksjonelle verdi.

8.5. Overholder ikke Kunden reklamasjonsfristen i pkt. 8.1 og 8.7, mister Kunden enhver rett til å fremsette krav på grunnlag av mangler og forsinkelser ved varen.

8.6. Dersom Kunden reklamerer for feil som Byggtorget ikke svarer for, har Byggtorget rett til erstatning for det arbeid og kostnader reklamasjonen har årsaket.

8.7. Kunden taper retten til å fremsette krav på grunnlag av mangler og forsinkelser ved varen dersom reklamasjon ikke gis innen 5 år fra tidspunktet for levering.


9. Ansvar

9.1. Varen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav som følger av avtalen mellom Byggtorget og Kunden. Er ikke annet avtalt, skal varen oppfylle kravene til "alminnelig god vare".

9.2. Varen er forsinket dersom Byggtorget ikke kan levere varen i samsvar med pkt. 5.

9.3. Byggtorget hefter ikke for mangler som skyldes omstendigheter som oppstår etter at risikoen er gått over på Kunden.

9.4. Byggtorget er ikke ansvarlig for tap eller skade som har oppstått som en følge av omstendigheter etter overtagelsen, indirekte tap eller som følge av bruken av varen. Byggtorget er under ingen omstendighet ansvarlig for tap som følge av trykkfeil, bilder eller produktbeskrivelser, markedsføringsmateriell, uriktig bruk av varene, vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, endringer foretatt uten Byggtorgets skriftlige samtykke, defekter som oppstår som følge av Kundens reparasjoner, eller at varen er utsolgt.

9.5. Endelig ansvar dekker ikke normal slitasje eller forringelse av varen.

9.6. Byggtorget er ikke ansvarlig i den utstrekning Kunden pådrar seg ansvar overfor en tredjepart for tap eller skade som Byggtorget ikke er ansvarlig for overfor Kunden.

9.7. Byggtorget er, med unntak av utvist grov uaktsomhet, ikke ansvarlig for skade forårsaket
a. på løsøre eller fast eiendom, eller følgetap på grunn av slike skade og/eller
b. på produkter fremstilt av Kunden eller på produkter der Kundens produkter inngår.


10. Kontakt

10.1. Dersom Kunden ønsker å rette forespørsler og krav om endring eller retting av personopplysninger eller har forslag til forbedringer eller tilbakemeldinger om utfordringer med nettbutikken eller en Byggtorget-forhandler, vennligst kontakt Byggtorget på e-post til byggtorget@byggtorget.no eller post.Byggtorget AS, Boks 414, 9811 Vadsø.


11. Force Majeure

11.1. Hverken Kunden eller Byggtorget er ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser utenfor kontroll, og som i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelse. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, ulykke, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig (inkludert terror- og krigslignende handlinger), blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, naturkatastrofer, epidemier og/eller pandemier, herunder COVID-19 og andre bakterielle- eller virusbaserte sykdommer, eller hvilken som helst annen årsak, utenfor dennes kontroll.

11.2. Listen i pkt. 11.1 er ikke uttømmende.

11.3. Den part som ønsker å påberope force majeure skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den andre parten om dette.

11.4. Ved force majeure hos Kunden skal vedkommende erstatte selgeren for kostnader denne får i forbindelse med sikring av varene.

12. Tolkningsregler

12.1. Dersom et avtalevilkår i denne avtalen blir ansett som ugyldig, skal vilkåret erstattes med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. En slik tilsidesettelse av et vilkår har ingen betydning for de øvrige bestemmelser i denne avtalen.


13. Tvister

13.1. Enhver tvist mellom Kunden og Byggtorget vedrørende disse betingelser og supplerende avtaler skal søkes løst i minnelighet mellom partene.

13.2. Bringes saken inn for retten skal saken avgjøres av Oslo tingrett.